Procesreferentiemodel Woningcorporaties (CORA)

Procesreferentiemodel Woningcorporaties (CORA)

Cohesie en inzicht in corporatie-processen en - informatiearchitectuur

 
Op basis van haar jarenlange ervaring met en kennis van het beschrijven en optimaliseren van corporatieprocessen heeft HC&H Consultants een ‘out-of-the-box’ procesreferentiemodel ontwikkeld. Het model omvat alle essentiële processen van woningcorporaties, waarbij de terminologie, de gegevens- en de informatiedomeinen, zoals deze bij de CORA worden gehanteerd, volledig in het procesreferentiemodel zijn geïntegreerd.

Het procesreferentiemodel is volledig uitgewerkt in Rules en biedt een compleet instrumentarium waarmee een woningcorporatie haar eigen informatiearchitectuur kan ontwikkelen.


Procesreferentiemodel voor Woningcorporaties:

 • Implementeer snel en eenvoudig corporatieprocessen
 • Borg en deel procesinformatie vanuit één centrale bron
 • Creëer inzicht in risico’s en beheersmaatregelen
 • Verkrijg inzicht in kosten en besparingen
 • Schep flexibiliteit voor het invoeren van nieuwe diensten
Introductievideo Rules HR Procesmanager
 
 
 
 
 
HC&H
Dit model is ontwikkeld met HC&H
HC&H is een landelijk werkend adviesbureau. Voor veel corporaties zijn zij een bekend gezicht. Als consultant, projectleider, trainer, coach, interimmer of functioneel beheerder. Mensen met ideeën! Samen met hun klanten werken zij aan oplossingen voor hun vraagstukken.

Meer over HC&H
Rules
Rules
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal.

Meer over Rules
 
 
 

Wat is het Procesreferentiemodel Woningcorporaties?

De achtergrond & theorie

 
In een dynamische markt waar de behoefte van klanten aan verandering onderhevig is, ontstaat bij woningcorporaties steeds vaker de behoefte aan innovatie en meer flexibiliteit. Omdat de branche, met vele corporaties, een grote diversiteit kent waar het risico van versnippering groot is, neemt daarnaast de behoefte aan het delen van kennis en ervaring aanzienlijk toe. Als gevolg hiervan gaan woningcorporaties meer en meer het belang van een gedegen informatiearchitectuur inzien; het belang van een gemeenschappelijk kader dat kennisuitwisseling, het creëren van draagvlak en een grotere flexibiliteit mogelijk maakt.

Om woningcorporaties beter te ondersteunen bij het in kaart brengen, modelleren en optimaliseren van hun processen heeft Mavim een partnerschap gesloten met HC&H Consultants. De praktijk heeft geleerd dat de bedrijfs- en klantprocessen van verschillende woningcorporaties onderling veel overeenkomsten hebben. Dit geldt zowel voor de primaire processen van dagelijks onderhoud en mutaties, als voor ondersteunende en besturende processen die betrekking hebben op het beleid, de begroting en de ondersteuning van de IT-organisatie. HC&H heeft veel ervaring met - en kennis van - het beschrijven en optimaliseren van corporatieprocessen en heeft op basis daarvan een ’out-of-the-box’ procesreferentiemodel ontwikkeld. Het model omvat alle essentiële processen van woningcorporaties en stelt u in staat om snel uw processen in kaart te brengen en daarbij de juiste aandacht te besteden aan die procesonderdelen die specifiek zijn voor uw corporatie.

Het Procesreferentiemodel Woningcorporaties biedt onder andere:
 • helder overzicht van risico’s en benodigde beheersmaatregelen
 • meer inzicht in kosten en mogelijke besparingen
 • hogere flexibiliteit en innovatie ten aanzien van het invoeren van nieuwe diensten
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie