Rules Subsidie Procesmodel

Rules Subsidie Procesmodel

Kostenbesparingen door vereenvoudiging van het subsidieproces

 
Het Subsidie Procesmodel in Rules omvat alle essentiële procesonderdelen, die van toepassing zijn bij de registratie, verwerking en afhandeling van subsidies (verlenen, monitoren en vaststellen). Het model bevat een op hoofdlijnen uitgewerkte proces inrichting waarbij alle van toepassing zijnde proceselementen volledig zijn geïntegreerd.


Rules Subsidie Procesmodel:

 • Optimaliseer snel en eenduidig het subsidieproces
 • Ontsluit informatie vanuit één centrale bron, intern én extern
 • Verbeter de efficiëntie en verhoog de klanttevredenheid
 • Verminder de administratieve lasten
 • Verkrijg meer inzicht in kosten en mogelijke besparingen

Rules Subsidie Procesmodel
 
 
 
 

Wat is het Subsidie Procesmodel?

De achtergrond & theorie

 
Als gevolg van de bezuinigingsopgave en door nieuwe en verscherpte wet- en regelgeving zien gemeenten zich genoodzaakt om processen efficiënter en effectiever (lean) in te richten. Vaak is hierbij een vereiste dat het dienstverleningsniveau minimaal op hetzelfde niveau blijft. Optimalisatie van processen heeft bij gemeenten dan ook een hoge prioriteit. Een van de processen waarmee veel geld en inspanning is gemoeid, is het subsidieproces. Daarom wordt bij diverse gemeenten hard gewerkt aan het perfectioneren van dit proces.

Om lokale overheden te ondersteunen bij het verbeteren van hun processen werkt Mavim samen met De Processpecialisten. Zij hebben een helder procesmodel ontwikkeld voor het verlenen, monitoren en vaststellen van subsidies. De Processpecialisten hebben dit subsidieprocesmodel ontworpen op basis van hun jarenlange ervaring met - en kennis van - de inrichting, besturing en vervolmaking van het subsidieproces bij gemeenten.

Het Subsidie Procesmodel zorgt voor:
 • snelle optimalisatie van - en eenduidigheid in - het subsidieproces
 • eenvoudige ontsluiting van informatie, intern èn extern
 • hogere klanttevredenheid en verbeterde efficiëntie
 • vermindering van administratieve lasten
 • meer inzicht in kosten en mogelijke besparingen

Het Subsidie Procesmodel in Rules biedt een uitstekend hulpmiddel voor zowel medewerkers bij de uitvoering als voor (proces)managers bij de sturing van het subsidieproces. Het procesmodel maakt gebruikt van de indeling in subsidiearrangementen zoals die door de VNG vastgesteld zijn.
 
 
 

Zie ook

Wat Rules nog meer kan betekenen binnen de overheid

 
 

GEMMA

De complexiteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering reduceren? Rules creëert inzicht in de gemeentelijke informatie-architectuur door strategie en principes, (bedrijfs)processen, informatievoorziening en tech-nische infrastructuur samenhangend met elkaar te verbinden.
Meer over GEMMA 2.0 en High Level Architectuur

Klant Contact Centrum

Dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen eenvoudig verbeteren? Rules biedt inzicht en samenhang in alle procedures, wet- en regelgeving, documenten en formulieren. Dit inzicht helpt om de dienstverlening te optimaliseren en de slagkracht van het KCC te vergroten.
Meer over de inrichting van het KCC
 

Model Verbonden Partijen

Zicht houden op de risico’s die Verbonden Partijen met zich mee brengen? In het Model Verbonden Partijen in Rules worden alle relaties van een gemeente met Verbonden Partijen inzichtelijk gemaakt en taken en bevoegd-heden van bestuurders en het ambtelijk apparaat uiteen gezet.
Meer over het Model Verbonden Partijen

Zaakgericht Werken

Zaakgericht werken op basis van inzichtelijke processen? Rules maakt eenvoudig inzichtelijk hoe processen lopen en waarom. Het helpt de bedrijfsvoering door middel van specifiek opgestelde managementrapportages beter te bewaken.
Meer over Zaakgericht werken
 
 
 
 

Vijf stappen naar Procesoptimalisatie en continue Kwaliteitsverbetering

Inzicht en overzicht. Continu, voor iedereen

 
Mavim biedt met Rules een managementsysteem dat een consistent hoog kwaliteitsniveau in alle processen en de daaruit voortvloeiende output van de organisatie helpt te verzekeren. In Rules staan de werkprocessen en procedures centraal. Op zeer effectieve en efficiënte wijze worden werkprocessen beschreven en geldende wet- en regelgeving verankerd. Alle informatie uit diverse disciplines die nodig is voor de procesuitvoering, wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Te denken valt aan formulieren, werkinstructies, protocollen, functies, functieomschrijvingen, beschrijvingen van wetgevingen en normeringen.

Het geheel van deze informatiedata vormen de regels binnen de organisatie. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vormt de basis voor continue verbetering van de bedrijfsprocessen en het kwaliteitsniveau.

Dé tool voor optimaal kwaliteits- & procesmanagement

 • Creëer inzicht in de gehele procesgang
 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Verhoog de efficiëntie en effectiviteit
 • Raadpleeg informatie vanuit één centrale bron
 • Schep flexibiliteit voor het doorvoeren van wijzigingen

Lees meer


Rules voor kwaliteits- en procesmanagement
Rules voor kwaliteits- en procesmanagement


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie