Inzicht in strategie, risico's en regelgeving

Mavim helpt organisaties alle informatie over strategie in relatie tot beleid, risico's en regelgeving dusdanig te verbinden en te visualiseren, dat de verbanden tussen business- en IT-gerelateerde doelen inzichtelijk worden. Dit inzicht helpt een aanpak te hanteren die gericht is op bedrijfsresultaat én op IT-management en bestuur.

De Mavim software functioneert tevens als centrale bron voor alle bestuurs- en risicobeheerdocumentatie, helpt impactanalyses uit te voeren en compliance rapporten richting interne of externe belanghebbenden te genereren en publiceren. In plaats van statisch te rapporteren helpt Mavim risicomanagers en auditors om continu te verbeteren. Mavim ondersteunt het navolgen van de volgende normen: ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 27002 voor informatiebeveiliging, Sarbanes Oxley en de ISAE 3402 voor outsourcing.Praktijkcases

Onze klanten aan het woord

Voordelen

Meer grip op de besturing van uw organisatie, het voldoen aan regelgeving en het beheersen van risico’s

Reputatieversterking

Focus en transparantie

Betere dienstverlening

Risico’s beheerst

Functionaliteiten

Grip op de organisatie, beter functionerende processen en vermindering van registratieve rompslomp

Centrale opslag

In Mavim kunnen de strategische bedrijfsdoelstellingen, prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren eenvoudig worden vastgelegd.

Rapportages & dashboards

Op basis van kans-/impactrapportages, zogenaamde ‘scatter charts’ die vanuit Mavim worden gegenereerd, kan men risico’s vervolgens op eenvoudige wijze monitoren.

Metadata

Ten aanzien van de risicobeheersing biedt Mavim de mogelijkheid om aan risico’s diverse kenmerken (zoals: bron/oorsprong, typering, hoogte/zwaarte, kans en impact, et cetera) toe te kennen.

Publicatie via SharePoint | Office365

Mavim stelt het organisaties in staat met meerdere personen, vanuit verschillende invalshoeken en belangen te werken aan GRC.

Rollen

Wie ondersteunen wij met het GRC framework?

Risicomanagers

Als Risicomanager ligt uw focus op het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van de benodigde beheersmaatregelen. Op basis van kans-/impactrapportages, zogenaamde ‘scatter charts’, die vanuit Mavim worden gegenereerd, monitort u risico’s op eenvoudige wijze.

Risicomanagers

Compliance managers

De Compliance manager is er zowel verantwoordelijk voor dat de organisatie voldoet aan bijvoorbeeld ISO 9000, veiligheidsvoorschriften en andere normen, als voor de bewaking van de algehele kwaliteit van de organisatie.

Compliance managers

Controllers & auditors

De controller moet in staat zijn om uniformiteit tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en afdelingen te waarborgen. Daarbij is de auditor verantwoordelijk voor het verifiëren of bedrijfsprocessen voldoen aan het beleid, de relevante regelgeving en procedures. Een eenduidige rapportage speelt daarbij een essentiële rol.

Controllers & auditors

Achtergrond

Organisaties verkeren in toenemende mate in een dynamische omgeving en hebben te maken met een kritische instelling van stakeholders. Dit werkt een sterkere druk op de interne organisatie van ondernemingen in de hand. De organisatie moet haar interne beheersing op orde hebben. Deze ontwikkeling stelt hoge eisen aan de organisatie voor wat betreft de afstemming op de omgeving, de structurering en inrichting van de organisatie, én de besturing en beheersing van de bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden van IT steeds groter.

De toepassing van GRC bevordert de integratie tussen strategie, structuur, processen en technologie. Om GRC optimaal toe te passen, is het werken vanuit een gemeenschappelijk kader noodzakelijk. Op het moment dat binnen de organisatie de samenhang wordt gezien en op pragmatische wijze wordt toegepast, ontstaat er inzicht in de meerwaarde. GRC is dan een integraal onderdeel van de processen en de cultuur van de organisatie.

Governance, risk & compliance

Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Mavim in samenhang gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen hierdoor efficiënter worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.

Het platform voor effectief management van bestuur, risico’s en naleving van regelgeving:

  • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
  • Creëer inzicht in de impact van wijzigingen
  • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
  • Betrek de medewerkers bij risicomanagement en compliance
  • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen u voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Vraag online demo aan