| BRANCHES | BLOG | EVENTS |
Toenemende en aangescherpte wet- en regelgeving, de groeiende hoeveelheid van digitale informatie en het dagelijks gebruik van internet maakt het noodzakelijk om de huidige beveiliging van systemen opnieuw te beoordelen. Dit om te kunnen bepalen of er nog steeds voldoende bescherming geboden wordt tegen bekende en nieuwe bedreigingen.

Het gezamenlijk gebruik van informatie door meerdere partijen vraagt om standaarden op het gebied van informatie opslag, berichtopmaak, communicatieprotocollen en, niet in de laatste plaats, informatiebeveiliging.

Met Mavim heeft u een uiterst krachtig hulpmiddel voor het in kaart brengen van het geheel aan maatregelen om de beschikbaarheid, authenticiteit en continuïteit te waarborgen. Deze maatregelen kunnen in Mavim op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan de primaire bedrijfsprocessen. Dit verschaft inzicht in de aard van de maatregelen en de mate van beveiliging van informatie.

Informatiebeveiliging met Mavim

 • Eenvoudige identificatie van beveiligingsrisico’s
 • Kostenbesparingen als gevolg van verbeterde operationele controle en verliesbeheersing
 • Effectief beheer van de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen
 • Basis voor certificering van informatiebeveiliging zoals ISO 27000 en NEN 7510
 
 
 

Wat is incidentmanagement?

De achtergrond & theorie

 
Zorginstellingen en dienstverlenende organisaties hebben dagelijks te maken met klachten en incidenten. Het melden en analyseren van incidenten is daarbij een belangrijk instrument om de patiëntveiligheid te waarborgen. Dit vraagt om een omgeving waarin vertrouwen en veiligheid om ongewenste gebeurtenissen te melden, te evalueren en te verbeteren, centraal staat. Om te kunnen werken aan verbeteringen en om bedrijfsprocessen feilloos te laten verlopen, hebben zorginstellingen behoefte aan inzicht in de aard van de klacht of het incident.

Incidenten in de gezondheidszorg kunnen ertoe leiden dat patiënten schade oplopen en zijn vaak zowel ingrijpend voor de patiënt, als voor het betrokken behandelend en verplegend personeel. Het is dan ook zaak om de risico’s op incidenten waar mogelijk te voorkomen of - in ieder geval - te beheersen. Een prospectieve risico-inventarisatie, waarbij vooraf onveilige situaties en risico’s in zorgprocessen worden geïdentificeerd en geanalyseerd, kan daarbij uitkomst bieden. Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van een retrospectieve risicoanalyse. Deze methodiek is erop gericht om op objectieve wijze de oorzaken die aan het incident ten grondslag liggen in kaart te brengen.

Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:
 • Kennis borgen voor een juiste toepassing, kennisoverdracht en als leermiddel voor alle betrokkenen
 • Identificeren van incidenten en risico’s met samenhangende en consistente rapportages
 • Creëren van een hoge mate van risicobewustzijn door beter inzicht in incidenten en risico’s
 • Beter beheersen en eenvoudige reduceren van risico’s
 
 
Whitepaper Applicatie Portfolio Management

Whitepaper

Governance Risk & Compliance

GRC doelt op methoden, best practices en IT-oplossingen om een integrale oplossing te bieden voor strategie, structuur, processen en technologie. Nieuwsgierig wat GRC is en wat het voor uw organisatie kan betekenen? In dit whitepaper wordt in ieder geval een groot aantal vragen voor u beantwoord.
Download whitepaper

Vijf stappen naar optimale Governance, Risk control & Compliance

Transparantie en inzicht voor iedereen. Intern én extern

 
Mavim heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor het integraal toepassen van GRC. Het GRC framework in Rules biedt organisaties het ultieme raamwerk om exact de impact te bepalen van wijzigingen van wet- en regelgeving op de bedrijfsprocessen en risico’s en vice versa. De impact van wijzigingen op risico’s en beheersmaatregelen, maar ook op de betreffende bedrijfsonderdelen en bijbehorende processen is direct inzichtelijk.

Informatie uit diverse disciplines over beleid, risico’s en wetgeving wordt met Rules samenhangend in verband gebracht en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd. Wijzigingen in processen, producten of diensten kunnen sneller en risicolozer worden doorgevoerd. De eenduidige en consistente borging en communicatie leidt tot transparantie en vereenvoudigt het afleggen van verantwoording aan in- en externe toezichthouders.Dé tool voor optimaal GRC

 • Koppel wet- en regelgeving aan de processen
 • Creëer inzicht in de impact van risico's
 • Vereenvoudig de communicatie rond GRC
 • Betrek de medewerkers bij risicomanagement
 • Verlaag de kosten voor het voldoen aan regelgeving

Lees meer
Mavim voor GRC
Mavim voor GRC


Meer informatie?

Download onderstaande documentatie

Whitepaper GRC

In dit whitepaper leest u hoe uw organisatie aantoonbaar in control blijft

Download whitepaper

Whitepaper Procesmanagement

Check de do's & don'ts bij het voldoen aan regelgeving.

Download whitepaper

Blue Sky Group vertelt

Lees hoe Blue Sky Group controles van de DNB vergemakkelijkt

Download praktijkcase